സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രംഗത്ത് ജോലി ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ