കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം